Kadir Gecesi

Kadir Gecesi

Bu yazıda Kadir gecesinin önemini, kadir gecesinin her sene tekrar edişini ve kadir gecesinin her sene ramazanın aynı gününe mi denk geldiğini ve buna benzer bir çok soruyu beraberce yanıtlayacağız. 

 

1-Kadir gecesinin önemi nedir? 

Cevap: Kur’ân-ı Kerim’de övülen en kıymetli gecedir. Kadir gecesinin fazileti, üstünlüğü (bin aydan daha faziletli, kıymetli, hayırlı olduğu), bizzat Allah-ü teâlâ tarafından, Kadir süresinde açıkça bildirilmiştir. Kur’an-ı Kerim’de Cenab-ı Hak, bu mübarek gecenin kıymet ve faziletini şöyle buyurmaktadır: 

Kadir süresi

Rahman ve rahim olan Allah’ın adıyla

Biz onu (Kur’an’ı) Kadir gecesinde indirdik.{1}

Kadir gecesinin ne olduğunu sen bilir misin?{2}

Kadir gecesi, bin aydan hayırlıdır..{3}

O gecede, Rablerinin izniyle melekler ve Ruh (Cebrail), her iş için iner dururlar.{4}

O gece, esenlik doludur. Tâ fecrin doğuşuna kadar.{5}

Peygamber efendimiz (s.a.v) Efendimiz buyuruyor:

Kim Kadir Gecesi’nde inanarak, ihlâs ile o geceyi ibadetle geçirirse, geçmiş günahları bağışlanır. (Buhari, İman: 35; Tirmizî, Savm: 1)

Kadir Gecesi yatsı namazında cemaatte hazır bulunan, ondan nasibini almıştır.”

Müminlerin annesi Hz.Aişe (r.a.) şöyle diyor:

-Dedim ki: Ya Resullullah, Kadir Gecesi’ni bilirsem onda ne şekilde dua edeyim? Şöyle buyurdu:


Allahümme inneke afüvvün kerîmün tuhibbül afve fa’fü anni. (Allah’ım sen affedicisin, affı seversin, beni affeyle.)

 

Peygamberimiz (sav) buyuruyor:

“Kadir gecesinde bir defa, Kadir süresini okumak, (başka zamanda) Kur’ân-ı Kerimi hatmetmekten daha sevaptır. Bu gece koyun sağma müddeti kadar namaz kılmak, ibadet etmek, bir ay her geceyi ibadetle geçirmekten daha kıymetlidir.”

Bu mübarek gecede dua sünnettir. O icabet vakitlerinden birisidir. Süfyan-ı Sevrî demiştir ki, o gece dua etmek, namaz kılmaktan daha sevaptır. Kur’ân okuyup da dua ederse güzel olur.

İbnü Hacer Heytemî Tuhfetü’l-Muhtâc’da der ki: “Kadir gecesini görene, saklaması sünnettir. Onun kemâliyle faziletine ancak Allah Teâlâ’nın bildirdiği kimseler nail olur.”

 

2-Kadir gecesi geçmiş midir yoksa tekrar etmekte midir?

Cevap: Kadir gecesi, meşhur olduğu üzere, Kur’anı Kerim’in nazil olduğu yani indirildiği gecede yahut sabahında Bedir zaferinin vuku bulduğu (ortaya çıktığı) gece olduğuna göre o bir defa olmuş geçmiştir. Her sene Ramazan’da olacak olan onun şeref ve hatırasıdır, demek olur. Nitekim bazıları onun bir defa olup kalktığını kabul etmişlerdir. Fakat Kadir gecesi onlardan dolayı değil, onlar Kadir gecesine rastlamış olduğuna göre de Kadir gecesi bütün sene içinde gizli olup, en çok Ramazan’da ve en çok son onunda ve en çok yirmi yedinci veya sonuncu gece olması ihtimali en galip bulunan mübarek bir takdir gecesi olarak tekrar eder. Bilinen çoğunluğun görüşü de budur.

3-Kadir gecesi her sene Ramazanın aynı gününe mi geliyor?

Cevap: Hayır. Allah-ü teâlâ, Kadir gecesini gizlemiş, yani Ramazan ayının çeşitli günlerine koymaktadır. Bu sene Ramazanın birine koyarsa öteki sene Ramazanın yedisine koyabilir, Kadir gecesi o gece olur. Diğer geceler gibi falanca ayın belli bir günü yapmamış, bu geceyi gizlemiştir. Bu gecenin aylarla ilgisi yok, gece ile ilgisi var. Kadir gecesi Ramazanın 27. gecesinde Kur’an-ı kerim inmiş ise, bu sene de Kadir gecesi Ramazanın üçüne alınmış olabilir. Demek ki bu mübarek gece Ramazanın üçüne geldi. Ay mefhumundan (anlamından) sıyrılmak gerekir. Diğer geceler ayla ilgili, Kadir gecesi ayla ilgili değil, gece ile ilgilidir. Allahü teâlâ dileseydi her aya bir tane koyardı ve her ayda Kadir gecesi olabilirdi. Kur’an-ı kerimin indiği bu geceyi de her ay kutlardık.

İlk defa Kur’an-ı kerimin nazil olduğu (indirildiği) gecenin hususiyetini (özelliğini), faziletini ve bereketini Allah-ü teâlâ her sene başka bir geceye veriyor. Yani her sene değişik bir gecenin o kıymet ve fazileti taşımasını irade buyuruyor. Kur’an-ı kerimin nazil olduğu o mübarek gecenin her sene-i devriyesinde aynı gecenin o fazileti taşıması icap etmiyor. Başka bir gece o fazileti taşıyabiliyor.

4-Kadir gecesi olduğu nasıl anlaşılır?

Cevap: Kadir gecesi, açık ve sakin olur, ne sıcak, ne de soğuk olur. Ertesi sabah güneş kızıl olup, şuasız doğar. Kadir Gecesinde köpek sesi duyulmaz diyen âlimler de olmuştur.

Ubeyd bin Ömer hazretleri anlatır: Kadir gecesi denizde idim, denizin suyunu içtim, tuzlu değildi, tatlı ve hoş idi.
Hadis-i şeriflerde buyuruluyor ki:
(Kadir gecesi açık ve mülayim olur. Soğuk ve sıcak değildir, sabahında da güneş zaif ve kızıl olarak doğar.) [Taberani]

(Kadir gecesi açık olur, sıcak ve soğuk değildir. Bulut yoktur. Yağmur ve rüzgâr yoktur. O gecenin sabahının alameti güneşin şuasız doğmasıdır.) [Taberani]

(Kadir gecesi sabahı güneş şuasız olarak doğar. Yükselinceye kadar sanki büyük bir tabak gibidir.) [Müslim]

5-Kadir gecesi kaçıncı gecedir?

Cevap: Kadir gecesinin, Ramazanı şerifin 20.sinden sonraki tek gecelerinde aranmasına dair müteaddit (birçok) hadis şerifler vird olmuştur. Birinden itibaren tek gecelerde aranmasını tavsiye eden büyüklerimiz de vardır.

İmamı Şa’rani Hazretleri, Kadir gecesinin kaçıncı gece olduğunu, Ramazanı şerifin giriş günlerine göre şöyle tespit  etmiştir. İmamı Şarani Hazretleri 30 sene Kadir gecesiyle bu tarifeye göre müşerref olmuşlardır. Birçok Allah dostu da bu usulle Kadir gecesini bulmuşlardır.

Ramazan aşağıdaki hazırlamış olduğumuz tablodaki günlerde girerse verilen gece kadir gecesine denk gelmiştir.

KADİR GECESİ RAMAZAN AYI;

Pazartesi
günü girerse 
21.gece,

Salı
günü girerse
27.gece
Çarşamba
günü girerse
19.gece
Perşembe
günü girerse
25.gece
Cuma
günü girerse
17.gece
Cumartesi
 günü girerse
23.gece
Pazar
 günü girerse
29.gece

(Mekasıdu’t- Talibiyn – Mehmed Reif Efendi)

Yukarıdaki tabloya binaen takvimlerden yararlanarak bu senenin ve gelecek senenin hangi gün kadir gecesi gireceğini sizin için araştırdık.

2015 Yılımızda Ramazan ayı 18 Haziran Perşembe gününe denk geliyor. Haliyle 25. gece 12 Temmuz Pazar günü geceleyin KADİR GECESİ oluyor.
2016 Yılında Ramazan ayı 6 Haziran Pazartesi gününe denk geliyor. Haliyle 21. gece 26 Haziran Pazar günü geceleyin KADİR GECESİ oluyor.

Hesaplamayı şöyle yaptım örneğin 2015 yılımızda 18 haziran perşembe günü giriyor ve ilk 1. gece 18 haziranda başlıyor 12 Temmuz da 25. gece oluyor.

Not: Ben bu yöntemleri kullanarak bulabildim hatta gerçekliğini test etmek için yukarıda 4. soruda kadir gecesi nasıl anlaşılırdaki ifadeyle (Kadir gecesi açık ve mülayim olur. Soğuk ve sıcak değildir, sabahında da güneş zaif ve kızıl olarak doğar.) [Taberani] Bu hadise dayanarak sabahın nasıl olduğunu gözlemlediğimde tarif edilen gibiydi.

Fakat yinede en doğrusunu elbette ki Allah bilir.

6-Kadir Gecesinin 27.Gecedir  diyenlerin delilleri nelerdir?

Cevap: Ulemanın ekserisi “Leyle-i kadir (Kadir gecesi) ramazan ayının yirmi yedinci gecesidir.” demişlerdir. Bu görüşün sahibi bulunan ilim adamları delil olarak şu hadis-i şerifi göstermektedirler: “Leyle-i Kadir, yirmi yedinci gecedir.”

Kadir Gecesi en kuvvetli görüşe göre Ramazan ayının yirmi yedinci gecesinde aranmalıdır.
Kadir Gecesi, Ramazan ayının son on gününde aranmalıdır. En kuvvetli ihtimalle, Kadir Gecesi ramazan ayının yirmi yedinci gecesidir.
Hz. Ömer (ra) bu hususta kuvvetli bir kanaate varmak arzusuyla Ashab’ı toplayıp fikirlerini alır. Hepsi de Ramazan ayının son onunda olduğunda icma’ ederler. İbn-i Abbas (ra)ve bazı sahabelerin görüşü yirmi yedinci gecedir. Ekseriyetle bu görüşte ittifak edilmiştir.
Hz. Muaviye (ra), İbn-i Ömer (ra) ve daha başka bir kısım sahabeler Hz. Peygamber’den (asm), Kadir Gecesi’nin Ramazan ayının yirmi yedinci gecesi olduğu hususunda rivayetlerde bulunmuşlardır. Seleften Ahmed İbn-i Hanbel, Ebu Hanife (ra)gibi birçokları da bu görüşü benimsemişlerdir. (Kütüb-i Sitte)
Bu nakli  delile ilaveten akli bir delil ile mevzûu (konuyu)  daha belirgin hale getirmek istiyorum. Süre-i celilede (Kadir Suresi) “Leylet’ül Kadri” lafzı üç yerde geçmektedir. Bu lafzın harfleri dokuz tanedir. Bu sayıyı üçle çarptığımız zaman çıkan sayıda de yirmi yediyi göstermektedir.

7-Kadir Gecesini nasıl ihya edeceğiz?

 Cevap:

  • Yatsı namazında zammı sure olarak Kadir suresini okumalı.
  • Bir iki sayfa Kur’an-ı kerim okumalı.
  • Az da olsa sadaka vermeli.
  • Bu gece 4 rekat Kadir Gecesi Namazı kılınır.
1.rekâtta

:

1 Fatiha 3 İnna enzelnâhü
2.rekâtta

:

1 Fatiha 3 İhlâsı Şerif
3.rekâtta

:

1 Fatiha 3 İnna enzelnâhü 
4.rekâtta

:

1 Fatiha 3 İhlâsı Şerif

 

Namazdan sonra 1 defa:

Allahü ekber Allahü ekber La ilahe  illalahü vallahü ekber Alahü ekber ve lillahil hamd.

100 defa Elem neşrah leke (İnşirah süresi), 100 defa İnna enzelnâhü (Kadir süresi)
100 defa da Resûlullah Efendimiz (s.a.v.) ‘in Hazret-i Âişe (r.a.) Vâlidemiz’e öğrettiği şu dua okunup, sonra dua yapılır:

Allahümme inneke afüvvün kerîmün tuhibbül afve fa’fü anni, okunup dua yapılır.

Mümkünse, kandil  gecesi olması sebebiyle bir de Tesbih namazı kılınır.

  

8-Ramazanın 27. Gecesini Kadir gecesi olarak ihya edersek sevap kazanır mıyız?

Cevap: 

“Kadir gecesine rastlamış olan bir geceyi ihyâ eden, Kadir gecesini ihyâ etmiş gibi sevâb kazanır”


Bu hadis-i şerifi düşünülerek, sık, sık olan 27. gece ihya edilirse, o gece Kadir gecesi olmasa bile, büyük bir sevaba kavuşulur.

Kadir gecesi konulu makalemi her sene güncelleyip sizler için daha doğru bilgileri araştırıp makaleme geçirmekteyim.

                                Selam ve Dua ile Allah’a emanet olun inşallah.

 

Kadir Gecesi” için 2 yorum

  1. Gerçekten çok doğru bilgiler Allah razı olsun bilgilendirdiğin için. 2 sene önce bu yöntemle bulmuştum kadir gecesini ve gerçekten aynı belirtiler vardı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.